Home » Diverse » Legalizare acte

Legalizare acte

Notarul poate legaliza copia unui înscris, după confruntarea acesteia cu originalul.

Oricine poate solicita legalizarea unui act original la notariat, indiferent dacă actul aparţine sau nu persoanei respective. Ca să obţineti o copie legalizată de pe un act, trebuie să prezentaţi originalul documentului în cauză.

Documentul a cărui legalizare o solicitaţi trebuie să fie lizibil şi fără corecturi, completări, ştersături, cuvinte taiate, modificări sau alte particularitati. Totusi, copia inscrisului va putea fi legalizata daca aceste particularitati sunt confirmate prin semnatura si sigiliul autoritatii care le-a intocmit sau, dupa caz, semnatura partilor.

Dacă solicitati legalizarea unui înscris sub semnătură privată sau din arhiva biroului notarial, în încheierea de legalizare vom face menţiune expresă în acest sens.

În cazul în care confruntarea copiei cu originalul înscrisului necesita o pregătire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntării efectuate de către un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. În acest caz, expertul va semna la randul sau încheierea de legalizare.

Se elibereaza copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial numai părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi celor ce justifică un drept sau un interes legitim.

Ce copii de pe inscrisuri pot fi legalizate la biroul notarial ?

De regula, se poate legaliza copia oricarui act pentru care legea nu atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberării de copii certificate. Prin urmare, veţi putea obţine o copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, de licenţă, de pe certificatul de naştere sau chiar de pe buletin.

Excepţii. Documente ale caror copii nu pot fi legalizate de către notar:
a) Legalizare hotărâri judecătoreşti. Numai grefa instanţei competente legalizează sentinţele, deciziile si hotărârile judecătoreşti;

b) Extrasele, încheierile de carte funciară;

c) Certificatele constatatoare eliberate de ONRC;

d) Actele ilizibile, incomplete sau modificate în orice fel de la forma lor originală;

e) Orice alte acte pentru care legea atribuie exclusiv altei instituţii competenţa eliberarii unei copii certificate.

Se pot legaliza copii numai de pe anumite parti ale unui inscris?

Da. Se pot legaliza copii atat de pe inscris in intregime, cat si de pe parti determinate ale acestuia, cu conditia sa nu se denatureze intelesul integral al inscrisului. Se va face mentiunea corespunzatoare pe copie si in incheierea de legalizare a acesteia.

Pentru a inlatura posibilitatea unor denaturari ulterioare in copii legalizate, se vor trece imediat dupa textul inscrisului ce se legalizeaza formula “legalizarea pe verso” sau “urmeaza in continuare legalizarea”.

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*